بقرآباد(بولقاوار) یایچی کندینه خوش گلیب سوز

وبلاکی است برای معرفی روستای بقرآباد وپیداکردن همشهری های خودم امیدوارم باکمک دوستام بتوانم از عهده این کار برایم